Tilmeld dig her

Benyt formularen for tilmelding til et eller flere dansehold. Oplysningerne skal vedrøre den person, som ønskes tilmeldt. Hvis du er under 18 år, er det din værge, som skal udfylde formularen.

 

Man er først garanteret en plads på det/de ønskede dansehold, når vi fremsender en bekræftelse på tilmeldingen. Bekræftelse fremsendes på den oplyste e-mail hurtigst muligt efter vores modtagelse af tilmeldingen sammen med eventuel yderligere information. Vær derfor opmærksom på, at oplysningerne nedenfor udfyldes korrekt.


Tilmelding og gratis prøvetime
Ved udfyldelse af tilmeldingsformularen, tilmeldes man dansehold hos DK-Dans, hvoraf første gang er en gratis prøvetime.

 

Når vi har modtaget tilmeldingen, fremsendes en tilmeldingsbekræftelse. Man er først garanteret en plads på et dansehold ved modtagelse af tilmeldingsbekræftelsen.

 

Vi opfordrer alle til at forhåndstilmelde sig undervisningen, idet forhåndstilmeldte har fortrinsret i tilfælde af, at holdet skulle blive fyldt. Såfremt det efter prøvetimen viser sig, at man ikke ønsker at fortsætte til dans, skal man umiddelbart efter prøvetimen - og senest inden næste undervisningsgang - skriftligt framelde sig igen. Gør man ikke det, er tilmeldingen bindende for resten af sæsonen/kurset.

 

Rabatter
Der ydes 10% familierabat på barn nr. 2, 3, osv. eller 50% rabat ved deltagelse i mere end én aktivitet (rabatten fratrækkes den billigste aktivitet). Dansere fra VAC opnår 20% rabat ved deltagelse på DK-Dans' hold. NB! Det er ikke muligt at kombinere flere rabatordninger.

 

Betaling 
Betaling sker pr. giro, som betales via netbank. Ved for sen indbetaling påføres rykkergebyr kr. 100,-. I hovedsæsonen skal kontingent for hel sæson indbetales i september 2024 for at opnå rabat, og i forbindelse med betaling i rater skal 1. rate betales primo september 2024 og 2. rate primo januar 2025.

 

Løbende ændringer
DK-Dans forbeholder sig retten til at nedlægge hold i løbet af dansesæsonen/kurset. I tilfælde af nedlæggelse af hold, tilbyder vi så vidt muligt overflytning til andre lignende hold eller forholdsmæssig refundering af indbetalt kontingent. Hvorvidt et hold skal nedlægges, beror på en konkret vurdering, som foretages af DK-Dans, eksempelvis på for få antal tilmeldte. DK-Dans kan udskifte instruktøren, uden at dette giver de tilmeldte ret til refundering af indbetalt kontingent. DK-Dans forpligter sig i den forbindelse til altid at stille egnede lærerkræfter til rådighed for undervisningen.

 

Regler for udmeldelse
Kurset er bindende for hele sæsonen/kurset. Hovedsæsonen løber fra august 2024 til april 2025, medmindre andet er anført. Forårssæsonen løber fra den 22. april 2025 og 5-7 uger frem afhængig af holdtype. Første gang er dog altid en gratis prøvetime. Udmeldelse kan kun finde sted undtagelsesvis, og hvis særlig grund gør sig gældende. I så fald kun skriftligt 14 dage før en ny måneds begyndelse. Har skriftlig udmeldelse ikke fundet sted, hæfter kursisten eller værgen for umyndige for resten af sæsonen.

 

Ansvarsfraskrivelse
Danseskolen er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af aftalen, såfremt lovgivning eller myndighedsafgørelser umuliggør afvikling af undervisning eller forhindrer eller forbyder forsamling af mennesker. Det samme gælder, såfremt danseskolen som følge af myndighedsvejledninger og anbefalinger ikke finder det forsvarligt eller muligt at afvikle undervisningen inden for de aftalte rammer og tidsterminer.

Ophold og bevægelse på danseskolens arealer samt opbevaring af ejendele (fx på fællesarealer og i omklædningsrum) sker altid på eget ansvar.

 

Personoplysninger ved tilmelding
Ved udfyldelse af tilmeldingsformularen gives der samtykke til, at DK-Dans må behandle de indtastede personoplysninger til brug for førelsen af kunderegister samt bogføring. Disse oplysninger bruges internt til bl.a. at fremsende kontingentopkrævninger, meddelelser om aflysninger, ændringer, relevante nyheder i forbindelse med tilmeldingen, m.m.

Personoplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden gøre indsigelse mod, at oplysningerne anvendes eller tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte, kan du kræve, at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: info@dk-dans.dk. Klager over behandlingen af personoplysninger kan indgives til Datatilsynet.

Find os

Fredericiavej 88C, 1.sal
7100 Vejle
Cvr: 20 27 54 72

Kontakt os

Tlf: 40 88 87 55
E-mail: info@dk-dans.dk